0

1. Generelt

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre BFS AS skriftlig har godkjent disse.

2. Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som BFS AS representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse. Tilbud gis med forbehold om vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har BFS AS rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder og det tas derfor forbehold om endringer av disse, dersom en delbestilling skulle bli aktuelt. Ordrebekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen tre (3) arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Så fremt intet annet er angitt i et tilbud, er alle priser eks. mva., emballasje, FCA (free carrier) 3243 Kodal.

3. Kvantum

Omfatter tilbudet, bestillingen eller avtalen en leveranse av varer som ikke er lagerført hos BFS AS og/eller er produsert etter kjøpers oppfordring, såkalt specikjøp, forbeholder BFS AS seg retten til å levere inntil 10 % mer eller mindre enn det som er angitt i ordrebekreftelsen eller bestillingen.

4. Leveringstid

Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt omgående. Avvikelser vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller at mellomsalg har funnet sted slik at BFS AS må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er hvis disse er angitt i tilbud, ordrebekreftelse eller leveringsavtale, å anse som veiledende.

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives forhold som nevnt i punkt 9, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5 % for hver hel ukes forsinkelse, maksimalt 7,5 % regnet av kjøpesummen for den forsinkede del av leveransen. Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi BFS AS en siste frist på minimum 1 uke til å foreta levering.

Dersom denne fristen ikke overholdes av BFS AS, kan kjøperen heve den forsinkede del av leveransen og kreve erstatning på maksimalt 7,5 % av kjøpesummen for den forsinkede del av leveransen for tap som ikke dekkes av konvensjonalbot som nevnt i foregående avsnitt. Bortsett fra konvensjonalbot og hevning med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning BFS AS’ forsinkelse(r) utelukket.

5. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er å regne pr. 20 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen, har BFS AS krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis BFS AS forlanger dette.

6. Salgspant

BFS ASforbeholder seg salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt iht. pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.

7. Reklamasjon

Feil eller mangler ved leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

8. BFS AS’ ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som reklameres i henhold til punkt 7 innen ett år etter levering, er BFS AS forpliktet til å avhjelpe. BFS AS avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. BFS AS har intet ansvar for feil eller mangler utover dette. BFS AS er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

9. Leveringshindringer og force majeure

Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer BFS AS i oppfyllelse av det som er nevnt, er BFS AS uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare.

Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.